Tải sách Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ Ebook/PDF/Epub

tim-hieu-sau-phai-triet-hoc-an-do

Sách Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ

Tác giả : Thích Mãn Giác

Tải sách Miễn Phí

pdf

Nội dung sách Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ

Nghiên cứu về triết học Ấn ðộ, chúng ta thấy rằng, không phải vì sự nhận ñịnh hay
công nhận của toàn thể học giả, duy chỉ là do dựa vào ý kiến của một số ñông mà triết
học Ấn ðộ ñược chia làm 6 phái. Danh từ Sïadïarsùana là chỉ cho 6 phái triết học, tức 6
tư tưởng hệ của 6 triết thuyết ñược kể như sau: Pùrva-Mìmàmïsà (tiền Di Man Tác),
Sàmïkhya (Số Luận), Yoga (Du Già), Vaisùesïika (Thắng Luận), Nyàya (Chánh Lý) và
Vedànta (Phệ ðàn ða).

Tuy chia làm 6, nhưng kỳ thực tư tưởng hệ của 6 phái triết học này có nhiều ñiểm
trùng hợp nhau. Theo bộ Trung Quán Tâm luận cho biết, luận sư Thanh Biện
(Bhàvaviveka) ñã vạch ra những ñiểm trùng hợp của các triết thuyết này, như: nhiều tư
tưởng hệ của Sàmïkhya lại nằm ở trong Yoga, hay của Vaisùesïika lại nằm cả ở nơi
Nyàya. Chính vì lý do này, trong bộ Trung Quán Tâm luận, Thanh Biện ñã phủ nhận sự
hiện diện của 6 phái triết học trong ngôi nhà Triết học Ấn Độ.

Nguyên do khiến Triết học Ấn ðộ không phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa 6 triết
thuyết, phần lớn do Vàcaspati Misùra gây nên. Chỉ một mình nhân vật này vừa san ñịnh,
vừa trước tác, vừa chú thích kinh ñiển của cả 6 phái nên không làm sao tránh khỏi sự
trùng hợp. Với triết thuyết Sàmïkhya, ông viết bộ Sàmïkhya-tattva-kaumudi; với triết
thuyết Yoga, ông viết bộ Tattvavaisùàradì ñể giải thích lại ý nghĩa bộ Yoga sùtra của
Vyasa; với triết thuyết Nyàya, ông dựa vào bộ Nyàyavarttika của Uddyotakara rồi viết ra
bộ Nyàyavarttika-tatparya-tika; với Mimàmïsà, ông viết bộ Nyàyakanïikà ñể giải thích bộ
Viddhiviveka của Manïdïanammisùra; với Vedantà, ông viết bộ Bhàmatì ñể giải thích bộ
Vedànta chú giải của Sanïkara. Như vậy, trong 6 phái triết học Ấn ðộ, riêng về kinh ñiển
của triết phái Vaisùesïika là không bị bàn tay của Vàcaspati Misùra nhúng vào mà thôi.

Một dẫn chứng rõ ràng là khi Vàcaspati Misùra viết bộ Nyàyavarttika-tatparya-tika
cho triết thuyết Nyàya, ta thấy có nhiều ñiểm tương ñồng rất ñậm ñà với triết thuyết
Vaisùesùika. Bởi vì sự trùng hợp này, hậu ñại ñã phủ bác sự phân chia triết học Ấn ðộ
ra làm 6 phái, mà lỗi chính vì Vàcaspati Misùra ñã không ñủ sức tạo cho mỗi triết thuyết
một sắc thái ñộc ñáo riêng biệt. Ông chỉ có một cái công duy nhất là mạch lạc hóa tư
tưởng hệ của mỗi triết thuyết và chia nó ra thành mấy ñầu dây, thế thôi. Do sự thể này
khiến 6 phái triết học Ấn ðộ dù ñã ñược phân chia, nhưng chúng cứ vẫn triền miên nằm
chung trong một hệ thống tư tưởng.

Vàcaspati Misùra sinh năm 800 và mất vào khoảng 870. Sở dĩ có danh từ “Sáu phái
Triết học Ấn ðộ” cũng chính là do ông ñặt lấy; sự việc này ñược ghi trong chương
Nyàya-Sùcì-Nibhanda của bộ Nyàya-sùtra, do ông biên soạn vào năm 841 Tây lịch.
Ngoài ra, sự sắp ñặt 6 phái triết học Ấn ðộ không ñược thống nhất. Như bộ
Astasahasari của Vidyananda trong phái Anga (Bạch Y) thuộc Jaina (Kỳ Na giáo) viết
vào khoảng năm 800, thì không sắp triết thuyết Nyàya vào 6 phái, mà Phật giáo lại ñược
ñặt thay ở ñây. ðến học giả Haribhadra, thuộc thế kỷ thứ IX, trong phái Anga của Jaina
giáo, khi viết bộ Sáu phái triết học tập (Sadïdarsùana-Samuccaya) thì 6 phái triết học
gồm có trước hết là Phật giáo, rồi ñến Nyàya, Samïkhya, Jaina, Vaisùesika và
Mimàmïsà.

Lịch sử hình thành sáu phái Triết học Ấn ðộ còn nhiều, nhưng với vài dòng giới thiệu
ñơn giản này cũng ñủ ñể chúng ta có một khái niệm về sự tổ chức của 6 triết thuyết mà
chúng ta sẽ nghiên cứu sau này.

Mã-giảm-giá-Tiki-khuyến-mãi-ưu-đãi-tại-Tiki

Leave a Comment