Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành PDF/Ebook

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành PDF/Ebook

Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành PDF/Ebook

Tải sách Miễn Phí

 Link sách ebook

Link sách Giải Ebook

Nội dung sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành 

Grammar Review
Quán từ không xác định “a” và “an”
Quán từ xác định “The”
Cách sử dụng another và other.
Cách sử dụng little, a little, few, a few
Sở hữu cách

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ
1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít
2. Cách sử dụng None và No
3. Cách sử dụng cấu trúc either…or (hoặc…hoặc) và neither…nor (không…mà cũng không)
4. V-ing làm chủ ngữ
5. Các danh từ tập thể
6. Cách sử dụng a number of, the number of:
7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều
8. Thành ngữ there is, there are

Đại từ 
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ
3. Tính từ sở hữu
4. Đại từ sở hữu
5. Đại từ phản thân

Tân ngữ
Động từ nguyên thể là tân ngữ

1. Verb -ing dùng làm tân ngữ
2. Bốn động từ đặc biệt
3. Các động từ đứng sau giới từ
4. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.

Leave a Comment