Bill Gates Đã Nói PDF/Ebook/Epub/Mobi

Bill Gates Đã Nói PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tải sách Bill Gates Đã Nói PDF/Ebook/Epub/Mobi

Tác giả : Bill Gates

Tải sách Miễn Phí

 pdf

Nội dung sách Bill Gates Đã Nói

Chỉ vài năm trước đây anh được tiên dương là người làm ăn năng nổ, đã kiến tạo nên một ngành kinh doanh thịnh vượng từ bãi công nghệ do các ông lớn bõ hơn. Còn bây giờ anh bị phỉ báng là kẻ ác tâm muốn thống trị thế giới phần mềm , kẻ tham lam lúc nào cũng chõ mũi khắp mọi nơi bất kể khách hàng hay đối thủ cạnh tranh.

Leave a Comment